Historie Podmínky členství Dokumenty spolku Údaje Kontakty

1992
TJ OB České Budějovice (TJ = tělovýchovná jednota; OB = orientační běh) byla založena členy oddílu orientačního běhu VŠTJ Slávia VŠZ České Budějovice. Na ustavující schůzi byl zvolen tříčlenný přípravný výbor ve složení Josef Hejzlar, Martin Brožka a Josef Rychtecký. Původním záměrem zakládajících členů bylo provozovat pouze orientační běh a proto byl pro nově vzniklou TJ zvolen i odpovídající název. Prvními členy se stali všichni členové oddílu orientačního běhu VŠTJ Slávia VŠZ České Budějovice. Tím zanikl i oddíl orientačního běhu VŠTJ. TJ vznikla po vzájemné dohodě mezi VŠTJ a členy oddílu OB. V prvních letech činnosti VŠTJ nově vzniklé TJ umožňovala využívat bezplatně prostory VŠTJ pro tréninky a zejména pak skladování sportovně technického materiálu pro organizaci závodů v orientačním běhu. VŠTJ Slávia VŠZ Č.Budějovice tak podpořila kontinuální pokračování v činnosti oddílu orientačního běhu. V průběhu roku došlo k neformální dohodě o spolupráci mezi TJ a oddílem orientačního běhu NF Linz. TJ se zavázala k pořádání jednoho ze závodu dlouhodobé soutěže, čtvrtého závodu Linz cupu. Závod se uskutečňuje vždy poslední srpnovou sobotu. K zajištění závodu byl přizván oddíl orientačního běhu SKP Č.Budějovice a OC Č.Budějovice.
1997
V roce došlo k rozšíření TJ rozšířila o další oddíl, příbuzné sportovní odvětví, radiový orientační běh. Někteří členové TJ provozovali radiový orientační běh pod hlavičkou "BISONu České Budějovice".
1999
Členové TJ byli aktivní i jiných sportovních odvětvích. V tomto roce vznikly oddíly triatlonu a extrémních sportů.
2003
Rok 2003 byl přelomovým rokem v probíhající příhraniční spolupráci. S úspěchem jsme první projekt příhraniční spolupráce - "S mapou a busolou na obou stranách hranic". Realizace projektu byla podpořena z prostředků EU, z fondu PHARE CBC. Oddíl triatlonu pracoval velmi aktivně a v závěru roku 2003 se jeho členové rozhodli osamostatnit.
2007
Rok 2007 byl dalším zlomovým ve složení TJ. Sportovně, závodně neaktivní členové založili samostatný oddíl, oddíl rekreačních sportů. K nim se přidali i zbývající členové oddílu extrémních sportů. Oddíl se zaměřil na pěší turistiku, turistickou jízdu na kole, plavání. Oddíl se zapojil do organizování veřejně přístupných akcí organizovaných oddílem orientačního běhu. Samostaně připravuje dvě sportovní akce:
     - Horský maraton,
     - Silvestrovský běh městem Trhové Sviny.
2016
Oddíl radiového orientačního běhu již delší dobu nevykazoval žádnou činnost, členové se ani nezúčastňovali soutěží v radovém orientačním běhu. Více se angažovali v oddíle orientačního běhu. Proto se členové oddílu rozhodli ukončil svou činnost v oblasti radiového orientačního běhu a více se věnovat klasickému orientačnímu běhu.
2020
Oddíl rekreačního sportu měl malou členskou základnu a většina členů se více angažovala při aktivitách oddílu orientačního běhu. Jejich aktivity související s rekreačním provozováním různých sportovních aktivit (plavání, jízda na kole, turistika) nebyla ze strany příslušného svazu vhodně podporována a nemělo smysl administrativně vést jejich aktivity jako samostatný oddíl. Proto se členové oddílu a výbor TJ rozhodli administrativně ukončil činnost oddílu rekreačního sportu. Zájmové aktivity členů jsou zajištěny v rámci obecné sportovní činnosti TJ.

Podmínky členství
Členem spolku se může stát každá fyzická osoba která:
   - souhlasí se stanovami, způsobem hopodaření, právy a povinnostmi členy, zásadami financování, způsobem řízení
   - přihlásí se k činnosti v některém z oddílu TJ
   - doručí tajemníkovi TJ vyplněnou a podepsanou přihlášku. U osob mladších 18 let musí přihlášku podapsat jejich zákonný zástupce.
   - zaplatí vstupní členský příspěvek.

Dokumenty spolku

  Stanovy
  Zásady hospodaření
  Práva a povinnosti členů - výpis ze stanov
  Přihláška
  Pravidla financování činnosti
  Souhrnná informace o činnosti v TJ
  Poslední výroční zpráva

Údaje

  Název: TJ OB České Budějovice z.s.
  Adresa: Vodňanská 5, 37011 České Budějovice
  e-mail: info#tjobcb.cz
  telefon: 728 448 762
  Zapsán: ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích; oddíl L; vložka 688
  IČO: 472 351 87
  DIČ: CZ 472 351 87 - není plátcem DPH
  Číslo účtu: 212 977 294 / 0300
  ČUS ID: CZ0 311 156

Kontakty

  Výbor TJ:
  předseda:
Martina Teringlová   -   statutární zástupce
tel.: 606 730 321;  martina.teringlova#seznam.cz
  tajemník:
Robert Procházka   -   statutární zástupce
tel.: 602 144 865;  robertprochazka#seznam.cz nebo info#tjobcb.cz
  hospodář: Radek Teringl
tel.: 602 271 763;  teringl#strob.cz
  člen: Josef Hejzlar   -   správa map
tel.: 775 914 044;  josef.hejzlar#seznam.cz
  člen: Radek Janošík
tel.: 776 069 161;  radek.ja#tiscali.cz
  Revizor:
     Vladimíra Hejzlarová; vlhej#seznam.cz
  Členové TJ plnící určité aktivity:
  vedení účetnictví: Josef Rychtecký; josef.rychtecky#jrn.cz